Agony

Agoniya

by Elem Klimov

Soviet Union, 1975, 151 mins