Love Exposure

Ai no mukidashi

by Sono Sion

Japan, 2008, 237 mins

International Sales:
Phantom Film

4F BellFiveBldg, 2-34-13 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, T +81 (3) 5771 2046, sakumi@phantom-film.com, www.phantom-film.com.