Full Moon

Den Polnolunija

by Karen Shachnazarov

, 1998, 93 mins