24 City

Er shi si cheng ji

by Jia Zhang-Ke

Hong Kong/ China/ Japan, 2008, 112 mins

International Sales:
MK2 Diffusion

55, rue Traversière 75 012 Paris
T: 01 44 67 30 80, Fax: 01 43 44 20 18
e-mail: distribution@mk2.com
web: www.mk2.com