That's Not the Same at All

Eto Sovsem Ne Pro Eto

by Alexander Fedulov

Russia, 1984, 5 mins