The Family Game

Kazoku gêmu

by Yoshimitsu Morita

Japan, 1983, 107 mins