Kuntur Wachana

Kuntur Wachana

by Federico García Hurtado

Peru, 1977, 90 mins