Melody for a Street Organ

Melodiya dlya sharmanki

by Kira Muratova

Ukraine, 2009, 153 mins

International Sales:
Sota Cinema Group

72 Bolshaya Vassilkovskaya Street, office 21
Kiyev 03150 Ukraine, T: +38 (044) 538 0947
F +38 (044) 538 0948
e-mail: cinema@sotacinema.com
web: www.sotacinema.com