Fishes in August

Mizu no naka no hachigatsu

by Yoichiro Takahashi

Japan, 1998, 90 mins