The Socks of the Big City

Noski bol'shogo goroda

by Andrei Ushakov

Russia, 1999, 13 mins