The Tragic Death of Grandfather

O tragikos thanatos tou pappou

by Vasiliki Eliopoulou

Greece, 1977, 20 mins