Radio Kobani

Radio Kobani

by Reber Dosky

The Netherlands, 2015, 69 mins

Wouter Jansen, Some Shorts, info@someshorts.com