Tales of Animals

Rasskazi o szivotnikh

by Olga Krylova

Russia, 1997,