Tale of Tales

Skazka skazok

by Yuriy Norshteyn

Soviet Union, 1979, 29 mins