Bloody Morning

Xuese Qingchen

by Li Shaohong

China, 1993, 102 mins