South of the Clouds

Yun de nan fang

by Wen Zhu

China, 2004, 100 mins

International Sales:
China Film Assist Co.

B705 International Apartment 28 Xibahexili
Chaoyang District, Beijing, China 1000028
T: +86 13801131048
Fax: +86 10 62046336
e-mail: gengling@chinafilmassist.com
web: www.chinafilmassist.com