Notes by a Trackman

Zapiski Putevogo Obkhodchika

by Zhanabek Zhetyruov

Khazakhstan, 2006, 63 mins

International Sales:
Khazakhfilm

filmcompany@nursat.kz.