47th International Short Film Festival Oberhausen

Germany, May 3 - May 8 2001


The jury

Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva (Bulgaria), Hugo Belit (France), Andrzej Kolodynski (Poland)

Awarded films

International Short Film Festival Oberhausen: www.kurzfilmtage.de