European Discovery Award

Caro diario

by Nanni Moretti

Italy/ France, 1993, 100 mins