Weaving Girl

Fang zhi gu niang

by Quan'an Wang

China, 2009, 100 mins

International Sales:
China Film Promotion International

No.25, Xinwai Street, Haidian District
Beijing, 100088, China
T: 86-(0)10-6226-2564
Fax: 86-(0)10-6226-4100
e-mail: cfpi@cfpi.com.cn
web: www.cfpi.com.cn